Activități Desfășurate

PERIOADA 1 OCT 2014 – 31 MAI 2015

ACȚIUNE A1 – ANALIZA SOCIO-ECONOMICĂ A GRUPURILOR DE INTERESE

 Obiectiv: Obiectivele acestei acţiuni sunt: identificarea categoriilor de factori de interes care sunt implicate activ sau colateral sau a căror activitate se poate răsfrânge asupra speciei vizate de proiect şi cunoaşterea necesităţilor, aşteptărilor şi intereselor acestora, precum şi opiniile referitoare la specia urs şi la activitatea acestuia.

Obiectivul este realizabil în cadrul proiectului. Atingerea acestui obiectiv respectă schema de implementare a proiectului.

Progresul înregistrat:

 • S-au identificat grupurile de interese care sunt implicate activ sau colateral sau a căror activitate se poate răsfrânge asupra speciei vizate de proiect;
 • S-a conceput chestionarul în concordanţă cu metodologia sociologică consacrată, itemii fiind construiţi pe baza informaţiilor care se doresc a se obţine, urmărindu-se obiectivele activităţii şi ale proiectului şi contextul socio-economic actual;
 • S-a pretestat chestionarul pentru a verifica aplicabilitatea itemilor;
 • S-a finalizat instrumentul de lucru (model chestionar);
 • S-a aplicat chestionarul pentru colectarea datelor unor persoane din toate categoriile de factori de interes din toată zona de implementare a proiectului;
 • S-au introdus datele culese în format electronic;
 • S-au generat date grafice pe baza frecvenţei cu care apar răspunsurile;
 • S-au analizat şi interpretat rezultatele.

Pentru aplicarea chestionarelor au fost abordate 430 de persoane și s-au aplicat în total 343 de chestionare, din care 320 de chestionare au fost validate, iar 23 au fost invalidate datorită faptului că au fost completate deficitar sau aleator. Din totalul de 430 de persoane abordate, un număr de 87 de persoane nu au răspuns invitației de a răspunde la chestionare, invocând diferite motive. (lipsă de timp, necunoștință de situație sau pur și simplu au refuzat).

Aplicarea chestionarelor s-a efectutat pe respondenţi din toate categoriile de grupuri de interese care se regăsesc în anexă, din toate cele 3 judeţe de interes Braşov, Prahova şi Dâmboviţa.

S-au făcut deplasări şi s-au aplicat chestionare la autoritățile naționale din București, pe raza  judeţelor Brașov, Prahova și Dâmbovița, în localităţile din zona de implementare a proiectului.

Acțiunea s-a finalzat cu realizarea unui studiu sociologic, a unui raport de teren și cu creearea unei baze de date, care oferă informații privind grupurile de interese, natura legăturilor dintre ele și impactul potențial.

ACȚIUNEA A.2 – ANALIZA CONFLICTELOR OM-URS LA NIVEL NAŢIONAL ŞI LA NIVEL LOCAL ÎN ZONA DE CONFLICT BRAŞOVVALEA PRAHOVEI 

 Obiectiv: Activitatea urmăreşte stabilirea tipologiei conflictelor, factorii determinanţi, frecvenţa şi localizarea conflictelor, măsurile de soluţionare adoptate până în prezent, identificarea zonelor cu potenţial ridicat de risc al apariţiei unor conflicte între om-urs, în vederea implementării unor sisteme de protecţie împotriva pagubelor.

Obiectivul este realizabil în cadrul proiectului. Atingerea acestui obiectiv respectă schema de implementare a proiectului.

 Progresul înregistrat:

 • S-au identificat grupurile de interese a căror activitate poate interfera cu specia şi genera conflicte om-urs.;
 • S-a conceput chestionarul în concordanţă cu metodologia sociologică consacrată, iar construirea itemilor a urmărit problematica conflictelor om-urs;
 • S-a pretestat chestionarul pentru a verifica aplicabilitatea itemilor;
 • S-a finalizat chestionarul de lucru (fișa de teren);
 • S-a completat chestionarul cu date oficiale referitoare la pagubele produse de urs, provenite de la instituțiile de mediu (Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Agenția Națională pentru Protecția Mediului și Agențiile pentru Protecția Mediului județene).
 • Datele colectate oficial de la autoritățile de mediu au fost centralizate și grupate în două categorii: pagube produse de urs la nivel național cu procese verbale aprobate de autorități pentru despăgubiri (169 de pagube) și conflicte urs cu pagube neaprobate la plată (10 pagube). Aceste date oficiale cuprind: localizarea conflictului (pagubei), specia de animale domestice pagubă, persoana păgubită, despăgubire (da sau nu) și valoare despăgubire. (vezi Anexe).

            ACȚIUNEA A.3 – ANALIZA BONITĂŢII (CALITĂŢII) HABITATULUI URSULUI BRUN LA NIVEL NAŢIONAL PRIN PRISMA DEZVOLTĂRII SOCIO-ECONOMICE DIN ULTIMUL DECENIU

 Obiectiv: Analizarea calităţii habitatelor populate cu urs din România prin determinarea suprafeţei habitatului natural existent la momentul de faţă în raport cu habitatul natural din perioada anterioară dezvoltării zonelor urbane şi a infrastructurii, precum și prin determinarea bonității habitatelor pe fonduri de vânătoare și a calculului efectivului optim pe fonduri cinegetice, pentru specia urs, la nivelul întregii ţări utilizând cheia de bonitare realizată de ICAS.

Obiectivul este realizabil în cadrul proiectului. Atingerea acestui obiectiv respectă schema de implementare a proiectului.

Progresul înregistrat:

S-a început colecarea datelor din teren, de la 150 fonduri cinegetice, acoperind habitatele de urs din partea estică și vestică a Carpaților Meridionali, partea sudică a Carpaților Orientali, precum și o parte din Carpații Occidentali. Pentru această zonă s-a determinat bonitatea fondurilor cinegetice și s-a calculat efectivul optim.

5.1.4 ACȚIUNEA C.1 – REVIZUIREA PLANULUI DE ACŢIUNE PENTRU CONSERVAREA POPULAŢIEI DE URS BRUN DIN ROMÂNIA

 Obiectiv: elaborarea unui plan de acţiune revizuit, atât în urma analizei rezultatelor şi transferului bunelor practici ale proiectelor la nivel naţional şi regional cu referire la populaţia de urs brun din România cât şi în urma consultării factorilor de decizie şi interes la nivel naţional, regional şi local.

Obiectivul este realizabil în cadrul proiectului. Atingerea acestui obiectiv respectă schema de implementare a proiectului.

 Progresul înregistrat:

În vederea elaborării planului de acțiune pentru conservarea populaţiei de urs brun din România revizuit și organizarea întâlnirilor de lucru în cadrul cărora se vor analiza studiile derulate în România referitoare la managementul și biologia speciei. A fost realizată o bază de date cu toate studiile realizate în ultimii 15 ani, referitoare la populația de urs brun din România. Informațiile introduse în baza de date sunt: denumirea studiului, beneficiari, sursa de finanțare, perioada de derulare, aria proiectului, scopul studiului, aspectele analizate în cadrul respectivului studiu care vizează principalele acțiuni (estimarea populației, conservarea habitatelor, prevenirea și reducerea conflictelor, controlul mărimii populației), principalele rezultate obținute și după caz link-uri ale paginilor web ale proiectelor. Completarea bazei de date se va finaliza la sfârșitul lunii iunie 2015.

În data de 30.01.2015, la sediul ICAS Brașov, a fost realizată o întâlnire de  grup de lucru pentru revizuirea Planului de acțiune la nivel național al populației de urs. La această întâlnire au participat echipa de management a proiectului, câte un reprezentant de la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și de la Agenția Națională pentru Protecția Mediului. Această întâlnire a avut rol formal de-a informa autoritățile de mediu despre intențile proiectului în acest sens și s-au stabilit bazele Planului de acțiune (Anexe invitații și lista de prezență).

 ACȚIUNEA C.2: CREAREA ŞI FUNCŢIONAREA UNEI ECHIPE DE SPECIALIŞTI (BEAR CONFLICT) ACREDITAŢI PENTRU REZOLVAREA SITUAŢIILOR CONFLICTUALE DINTRE OM ŞI URS 

Obiective:

Obiectivele acestei activităţi se referă la formarea unei echipe de specialiști la nivel național (BEAR CONFLICT/ Conflicte om-urs )  și o rețea BEAR NETWORK.

Obiectivul este realizabil în cadrul proiectului. Atingerea acestui obiectiv respectă schema de implementare a proiectului.

Progresul înregistrat:

Acțiunea oficial a început în luna a 7-a de proiect (aprilie 2015), însă discuțiile la nivelul Ministerului Mediului au început din luna noiembrie 2014, iar activitatea practică a început în luna aprilie 2015.

În cadrul acestei activităţi a fost realizată o întâlnire cu un consilier al ministrului mediului și directorul departamentul de biodiversitate,  unde s-a discutat strategia de începere a realizării unui draft de act normativ, pentru funcţionarea echipelor de intervenţie, de evaluare a pagubelor şi a riscurilor produse de specia urs, însă între timp au fost schimbări politice semnificative la nivelul Ministerului Mediului și a trebuit să reluăm discuția cu noua echipă.

O parte din membrii proiectului au  început colectarea datelor referitoare la zonele de risc pentru conflicte om-urs, date provenite din rapoartele oficiale ale gestionarilor fondurilor cinegetice, depuse la Agențiile pentru Protecția Mediului județene.

  ACȚIUNEA C.3: CAPTURAREA, RELOCAREA ŞI MONITORIZAREA EXEMPLARELORDE URS PROBLEMĂ LA NIVELUL ÎNTREGII ARII A PROIECTULUI

Obiective:

Obiectivele acestei activităţi se referă la aspectele legate de:  capturarea, imobilizarea, monitorizarea şi relocarea exemplarelor de urși problemă  în zone neantropizate  fără a pune în pericol vieţi omeneşti sau viaţa animalului, perfecţionarea metodologiei existente, stabilirea şi alegerea celor mai bune soluţii pentru  creşterea eficienţei acestor acţiuni.

Obiectivul este realizabil în cadrul proiectului. Atingerea acestui obiectiv respectă schema de implementare a proiectului.

Progresul înregistrat:

 1. A fost realizat un curs teoretic şi practic privind manipularea armei de tranchilizare şi accesoriile acesteia, dozajul şi efectul substanţelor utilizate pentru sedare, manipularea şi tratamentul animalelor sub regim de anestezie, au participat 10 persoane.
 2. Sistemul rapid de comunicare și informare asupra conflictelor om-urs este funcțional fără întreruperi (0268 419 936 – la sediul ICAS BRASOV- activ  24/24) și funcționează în baza unui protocol de intervenție a echipei BEAR TEAM.

BEAR TEAM este o echipă de specialiști care intervine în mod rapid asupra conflictelor om-urs fără întreruperi (24/24 h).

 1. A fost elaborat un protocol de funcționare a echipei de intervenție BEAR TEAM, unde sunt descriși toți pașii pe care trebuie să-i urmeze echipa. (Protocolul se găsește în Anexe la Raportul de activitate).
 2. A fost realizată achiziția echipamentului necesar echipei de intervenție: un autolaborator – autoutilitară 4X4, echipament specific (armă de tranchilizare, seringi, ace, etc.) şi targă de transport.
 3. Au fost achiziționate 20 de colare GPS, necesare pentru monitorizarea exemplarelor de urs din zona de implementare a proiectului.
 4. A fost realizat raportul de activitate pentru perioada octombrie 2014 – mai 2015, unde sunt stipulate detaliat toate activitățile din cadrul acțiunii.
 5. A fost pregătit dosarul pentru obținerea derogării necesare obținute de la Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, pentru capturarea a 20 exemplare urs, în vederea montării sistemelor GPS și monitorizării acestor exemplare de urs.
 6. A fost elaborată fişa tip de monitorizare şi înregistrare a datelor biometrice.
 7. Acțiuni de eliberare la nivel național a patru exemplare de  urs din laț (braconaj), constând în imobilizare chimică, tratare și eliberare.

 ACȚIUNEA C.4 – ÎMBUNĂTĂŢIREA OFERTEI TROFICE FAVORABILE HRĂNIRII NATURALE A URSULUI ÎN VECINĂTATEA ZONELOR DE CONFLICT

 Obiectiv: Acţiunea urmăreşte îmbunătăţirea şi diversificarea ofertei trofice favorabile hrănirii naturale a ursului prin multiplicarea muşuroaielor de furnici, înfiinţarea unor suprafeţe de cultură cinegetică şi promovarea prin lucrări silvice a speciilor vegetale preferate de urs.

Obiectivul este realizabil în cadrul proiectului. Atingerea acestui obiectiv respectă schema de implementare a proiectului.

 Progresul înregistrat:

Echipa de implementare a participat la un curs de multiplicare pe cale artificială a furnicilor. Cursul de multiplicare pe cale artificială a furnicilor s-a desfășurat în Germania, în cadrul Universității din Freiburg, unde domnul Prof. Dr. Klimetzek, expert în biologia furnicilor de pădure, a prezentat particularitățile înmulțirii pe cale artificială a furnicilor și identificarea speciilor de furnici care se pretează la multiplicare. Echipa de implementare a participat și la activități de teren, desfăşurate într-o pădure din apropierea orașului Freiburg, care au presupus identificarea mușuroaielor din suprafețele de probă și determinarea speciilor găsite.

Pe baza cursului de specialitate realizat de echipa proiectului, s-a adaptat  metodologia de multiplicare a furnicilor la nivelul zonei de implementare a proiectului.

S-au identificat zonele cu densitate mare de muşuroaie de furnici de pădure, la nivelul ariei proiectului, de unde urmează a se muta/multipilca mușuroaiele. Principalele zone sunt: FC 23 Lemnia/ Covasna; FC 20 Lepșa/ Vrancea; FC 5 Porumbacu/Sibiu; FC  36 Faroani/Bacău. Identificarea zonelor cu densitate mare de furnici de pădure s-a făcut prin consultarea literaturii de specialitate și a amenajamentelor silvice. Pe baza acestor date s-a realizat harta distribuțiilor mușuroaielor de furnici la nivel național.(Anexe)

Au fost identificate zonele pentru colonizarea furnicilor,  în urma deplasărilor în teren. Criteriile de stabilire a zonelor de colonizare, în cazul furnicilor de pădure, au fost asemănarea stațiunilor forestiere și  prezența lemnului mort în teren. Furnicile de câmp vor fi relocate în poienile din aria proiectului.

În perioada de primăvară a anului 2015, s-au înființat culturi cinegetice în mai multe nuclee din zona siturilor Natura 2000, Postăvarul și Piatra Mare, în zonele unde presiunea antropică s-a accentuat, iar posibilitatea restabilirii echilibrului este mai dificilă sau practic ireversibilă. Culturile cinegetice au fost realizate cu un număr total de 11250 de puieți și butași utilizați de specia urs pentru hrănire.

ACȚIUNEA C.5 – ELABORAREA UNUI SET DE MĂSURI CU APLICABILITATE ÎN AMENAJAREA PĂDURII CARE SĂ PREVADĂ MĂSURI SPECIALE DE CONDUCERE A ARBORETELOR FAVORABILE URSULUI ÎN ZONELE CRITICE

 Obiectiv: Activitatea îşi propune realizarea unui set de măsuri cu aplicabilitate în amenajarea pădurilor, care să prevadă dispoziții speciale de conducere a arboretelor favorabile ursului în zonele unde se înregistrează conflicte, solicitându-se modificarea amenajamentelor dacă este cazul, în aşa fel încât să permită menţinerea efectivelor de urs în habitat, fără apariţia conflictelor.

Obiectivul este realizabil în cadrul proiectului. Atingerea acestui obiectiv respectă schema de implementare a proiectului.

 Progresul înregistrat:

În prima fază s-a demarat creearea echipei de experți care trebuie să cuprindă specialişti din domeniul amenajării silvice şi cel al conservării naturii ce va avea rolul de a identifica măsurile cele mai potrivite prin care să se armonizeze interesele de amenajare forestieră cu cele de conservare a biodiversității, fără a modifica esenţial modul de gospodărire a pădurilor. Pentru început au fost discuții cu 5 experți în domeniul amenajamentului silvic de la ICAS, 3 experți în conservarea pădurilor de la ICAS și Fundația Carpați, doi manageri de administrație silvică (Ocolul Silvic Râșnov și R.P.L.P. Kronstadt), câte un expert de la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Romsilva. Au fost discuții și cu un domn parlamentar, care are experiență în administrația centrală de mediu, însă acesta a fost inițial deacord cu susținerea acțiunilor din proiect și apoi datorită schimbărilor politice, nu a mai fost dispus să facă parte din această echipă.

S-a încercat o întâlnire cu toți experții la începutul lunii aprilie anul 2015, însă nu s-a finalizat, astfel că am amânat această întâlnire pentru perioada de toamnă, când se termină vacanța parlamentară.

 ACȚIUNEA C.6 – TRANSFERUL DE BUNE PRACTICI A UNOR SISTEME DEMONSTRATIVE DE PROTECŢIE A STÂNELOR, LIVEZILOR, CULTURILOR AGRICOLE ŞI FERMELOR APICOLE, ÎN VEDEREA REDUCERII CONFLICTELOR OM – URS

 

Obiectiv: Reducerea conflictelor prin implementarea unor măsuri de protecţie a animalelor domestice, culturilor agricole şi pomicole.

Obiectivul este realizabil în cadrul proiectului. Atingerea acestui obiectiv respectă schema de implementare a proiectului.

Progresul înregistrat:

Pentru a reduce conflictele şi implementarea unor măsuri de protecţie, în prima etapă, membrii proiectului au luat situația stânelor la nivelul zonei de implementare a proiectului, de la birourile agricole, de unde s-au identificat exact proprietarii și locațiile stânelor. În urma centralizării stânelor la nivelul zonei de implementare a proiectului, au rezultat un număr de 60 de locații cu stâne distribuite pe raza a 12 unități adminstrative (primării).

Lista cu situația stânelor la nivelul zonei de implementare a proiectului în anul 2015, a fost întocmită pe baza contractelor semnate între primării și proprietarii stânelor și conține următoarele informații: denumirea stânei, locația GPS, fondul cinegetic, localizare, proprietar și primărie (Anexe C6.1 Situația stânelor la nivelul zonei de implementare a proiectului în anul 2015).

 ACŢIUNEA C.7 – DEZVOLTAREA UNEI BAZEI DE DATE A PROIECTULUI ÎN SISTEM GIS ATAŞATĂ PLANULUI DE MANAGEMENT REVIZUIT AL POPULAŢIEI DE URS BRUN DIN ROMÂNIA

Obiective

Obiectivul acestei acţiuni este elaborarea unei baze de date în Sistem Informatic Geografic (GIS), cu ajutorul căreia se vor analiza informaţiile cu desfăşurare geospaţială a celorlaltor acţiuni din proiect, cuprinzând  baza de date geografică şi alfanumerică cu posibilităţi de interogare, reprezentare tematică şi schimb de date în formate universale acceptate.

Progresul înregistrat:

Lucrarile efectuate până în prezent s-au axat în principal pe colectarea mai multor straturi tematice care au fost integrate în baza de date GIS, după cum urmează:

 1. Pentru aria de întindere a proiectului, ICAS a pus la dispoziţie următoarele straturi ce vor fi folosite ca suport de bază (background) în cadrul proiectului:

1.1 Straturi de tip raster

 1. a) planuri topografice la scara 1:25.000
 2. b) aerofotograme la scara 1:5.000
 3. c) modelul digital al terenului la rezoluţie de 30m.

1.2 Straturi vectoriale

 1. a) modelul de acoperire a terenului Corine Landcover 2006
 2. b) infrastructura de transport: drumuri, căi ferate
 3. c) arii protejate: SCI, SPA, parcuri naţionale şi naturale
 4. d) vârfuri
 5. e) râuri
 6. f) localităţi
 7. g) limite judeţ
 8. h) limitele fondurilor cinegetice
 9. i) cartarea fondului forestier pe tipuri de habitate
 10. Straturi vectorizate sau obţinute prin ridicări GPS din teren:
 11. a) aria națională a proiectului și zona de implementare
 12. b) zone în care s-au realizat plantări pentru îmbunătățirea ofertei trofice, în cadrul activității C.4.
 13. c) locații în care s-au desfășurat acțiuni de eliberare a urșilor din laț.
 1. Hărţi de teren

Au fost tipărite hărţi de teren atât în format A4 cât şi în format mare, la plotter, pentru a servi activităţilor specifice realizate în teren în cadrul proiectului.

 1. Hărți pentru materialele informative (panouri, broșuri).

 ACȚIUNEA C.8  ÎMBUNĂTĂŢIREA MANAGEMENTULUI  DEŞEURILOR MENAJERE ÎN ZONELE DE CONFLICT OM URS DIN ARIA BRAŞOV- VALEA PRAHOVEI

 Obiective

Îmbunătățirea managementului deșeurilor menajere în zonele de conflict om-urs, prin realizarea unui plan de acțiune local care va funcționa pe bază de protocol de colaborare între factorii interesați.

Obiectivul este realizabil în cadrul proiectului. Atingerea acestui obiectiv respectă schema de implementare a proiectului.

Progresul înregistrat:

 1. S-a înființat o echipă de patrulare, care verifică periodic zonele de colectare a deșeurilor menajere și completează o fișă de patrulare .
 2. În luna aprilie au fost identificate zonele unde sunt depozitate resturi menajere și amplasarea platformelor pentru colectarea deșeurilor din zonele urbanizare, din apropierea pădurii și a zonelor turistice (zone de campare, cabane, pensiuni, hoteluri, etc).
 3. În luna mai au fost monitorizate zonele unde a fost semnalată prezența temporară a urșilor, veniți în scopul de a se hrăni cu resturi menajere.
 4. Momentan nu au fost conflicte om-urs înregistat la zonele cu management al resturilor menajere ineficient din punct de vedere al disponibilității gunoaielor pentru specia urs.

 5.1.12 ACȚIUNEA D.1.  MONITORIZAREA IMPACTULUI ACŢIUNILOR PROIECTULUI ASUPRA STĂRII DE CONSERVARE A POPULAŢIEI DE URS

 Obiective:

Cele opt acţiuni concrete propuse în proiect au obiectiv principal menținerea/îmbunătățirea stării de conservare a populației de urs brun din zona proiectului.

Pentru a avea o imagine mai completă asupra impactului produs de acestea s-a prevăzut o activitate de sine stătătoare care să cuantifice efectul produs de implementarea proiectului (în special activitățile C) asupra stării de conservare a ursului brun.

Obiectivul este realizabil în cadrul proiectului. Atingerea acestui obiectiv respectă schema de implementare a proiectului.

Progresul înregistrat:

A fost numită structura de monitorizare a proiectului, în vederea atingeriiobiectivelor de conservare a speciei Ursus arctos: Pașca Claudiu-EF11, Vișan Daniel- EF12,  Sârbu George-EF13, Cazacu Roxana-EF14 și Cotovelea Ancuța-EF22.

S-au determinat indicatorii de evaluare  a impactului, ce permite analiza periodică a situației de fapt, în comparație cu starea inițială, înregistrată la începutul proiectului și s-a început monitorizarea acestora în următoarele arii protejate: ROSCI 0120 Muntele Tâmpa, ROSCI 0207 Postăvaru, ROSCI 0195 Piatra Mare, ROSCI 0013 Bucegi, ROSCI 0038 Ciucaş.

Indicatorii monitorizați sunt:

 • Gradul de informare şi acceptare a planului de acţiune pentru conservarea ursului brun de către factorii de interes C1
 • Diminuarea numărului de urşi problemă de la acțiunea C2 și  C3
 • Diminuarea numărului de conflicte om-urs pentru acțiunea C8 și C6
 • Indicator Gradul de utilizare a bazei de date GIS C7
 • Îmbunătăţirea Ofertei trofice în habitatele adiacente zonelor de conflict C5;C4

 5.1.13 ACŢIUNEA D2MONITORIZAREA IMPACTULUI SOCIO-ECONOMIC AL ACŢIUNILOR PROIECTULUI

Obiective:

Acţiunile propuse în proiect au ca obiectiv principal menținerea/îmbunătățirea stării de conservare a populației de urs brun din zona proiectului, însă acestea vor avea, în plus, un impact socio-economic pozitiv, deosebit de pregnant, în zona proiectului.

Obiectivul este realizabil în cadrul proiectului. Atingerea acestui obiectiv respectă schema de implementare a proiectului.

Progresul înregistrat:

Sociologul a început conceperea și testarea uni chestionar, ce va fi aplicat anual factorilor interesați față de problematica de conservare a ursului brun și importanța siturilor Natura 2000 pentru conservarea biodiversității.                S-au determinat indicatorii de evaluare  a atitudini factorilor interesați în zona de implementare a proiectului:

 1. Îmbunătăţirea calităţii vieţii segmentului de populaţie rurală care trăieşte în apropierea habitatelor naturale ale ursului:
 • numărul de conflicte soluţionate fără incidente majore,
 • numărul de persoane care solicită despăgubiri,
 • numărul de platforme de gunoi menajer cu management îmbunătăţit.
 1. Îmbunătăţirea calităţii vieţii segmentului de populaţie urbană care trăieşte în

zone frecventate de urşi habituaţi

 • numărul de platforme de gunoi menajer cu management îmbunătăţit
 1. Îmbunătăţirea calităţii vieţii segmentului de turişti care se deplasează în zonele din apropierea habitatelor naturale ale ursului
 • numărul de zone de campare cu panouri informative instalate

5.1.14 ACŢIUNEA D3- MONITORING EX-ANTE

 Obiective:

Pentru a evalua situația inițială legată de nivelul indicatorilor principali țintiți de activitățile concrete pentru îmbunătăţirea stării de conservare a ursului, s-a prevăzut prima activitate de monitorizare, pentru a avea un nivel de comparație obiectiv în viitoarea evaluare a rezultatelor proiectului. Fiecărei acțiuni concrete i s-au atribuit indicatori inițiali care urmează să fie comparați cu cei rezultați la finalul proiectului.

Obiectivul este realizabil în cadrul proiectului. Atingerea acestui obiectiv respectă schema de implementare a proiectului.

  Progresul înregistrat:

Inițial a fost stabilită zona de aplicare a metodologiei de cuantificare a indicatorilor enumerați mai sus, aceasta fiind zona de implementare a proiectului, respectiv suprafaţa limitată la nord de oraşul Braşov, la vest de limita vestică a SCI-ului Bucegi, la sud de limita sudică a SCI-ului Bucegi şi la est de limita estică a SCI-ului Ciucaş, în suprafață totală de 289752.000 ha.

La începutul proiectului au fost evaluați 12 indicatori, rezultatul evaluării este consemnat în Raportul de evaluare a stării inițiale de conservare a ursului brun în zona proiectului, prin stabilirea indicatorilor de pornire pentru acțiunile de tip C. (Anexă).

Evaluarea indicatorilor a luat în calcul perioada dintre 15 septembrie 2013 și 14 septembrie 2014, având în vedere că datele existente, centralizate până la nivelul autorității publice centrale, nu permiteau accesul la situațiile conflictuale din ultima parte a anului 2014, precum și necesitatea unor date aferente tuturor celor patru sezoane, pentru a surprinde diferențele determinate de sezon asupra numărului de conflicte.

Analiza tuturor indicatorilor cantitativi în zona de implementare a proiectului pentru evidențierea numărului de conflicte au avut ca sursă raportările existente la nivelul factorilor implicați în gestionarea speciilor.

În plus față de datele existente enumerate mai sus, în zona de implementare a proiectului au fost identificate zonele de risc la conflicte pe baza analizei rezultatelor mai multor proiecte specifice derulate în zonă.

Din zonele de risc identificate în etapa anterioară au fost selectate zonele în care s-a efectuat un studiu de teren, respectiv fondurile cinegetice pe suprafața cărora au fost aplicate fișele de teren, prin intervievarea factorilor implicați.

5.1.15 ACŢIUNEA E.1 – PROMOVAREA PROIECTULUI, A OBIECTIVELOR ŞI REZULTATELOR

 Obiective

 • Diseminarea informațiilor obținute în cadrul proiectului;
 • Creşterea gradului de informare cu privire la urs și conflictele generate de acesta;
 • Asigurarea unui feed-back necesar pentru derularea în bune condiţii a proiectului și atingerea obiectivelor propuse.

Obiectivul este realizabil în cadrul proiectului. Atingerea acestui obiectiv respectă schema de implementare a proiectului.

 Progresul înregistrat

 S-a realizat 1 comunicat de presă pentru deschiderea proiectului (Anexa nr. E1.1) care a fost afișat și pe site-ul proiectului  www.forbear.icaswildlife.ro.

S-a realizat logo-ul proiectului. (Anexa nr. E1.2).

S-au realizat 900 buc. autocolante de formă eliptică, cu dimensiunea de 9×12 care conţin următoarele informaţii: logo proiect, titlul proiectului, logo-ul LIFE, logo-ul Uniunii Europene, adresa website-ului proiectului. (Anexa nr. E1.3).

S-au realizat 2 bannere (unul orizontal 200 cm x 85 cm şi unul roll-up 210 cm x 90 cm). Bannerele proiectului au rol de îmbunătăţire a vizibilităţii proiectului la nivel local şi conţin titlul şi logo-ul proiectului, logo-ul Uniunii Europene şi LIFE, adresa website-ului proiectului (Anexa nr. E1.4, E1.5).

S-au realizat 600 de broşuri format A5, 12 pagini full color, (raport imagini/text – 70/30), cu imagini edificatoare (Anexa nr. E1.6). De asemenea a fost prezentat proiectul cu obiectivele, activităţile, parteneri, surse de finanţare, obiectivele principale ale programului de finanţare LIFE, titlul proiectului, logo-ul, logo-ul Uniunii Europene şi LIFE, adresa de website a proiectului www.forbear.icaswildlife.ro.

S-au realizat 1000 buc. pixuri personalizate, conţinând titlul proiectului, logo-ul Uniunii Europene şi LIFE (Anexa nr. E1.7).

S-au realizat 200 buc postere format A2, full color hârtie lucioasă, care conţin informaţii de bază despre urs, conflicte şi soluţii. (Anexa nr. E1.8).

 5.1.16 ACȚIUNEA E.2 – WEBSITE ŞI FORUM DE DISCUŢII

 Obiective

 1. Diseminarea informațiilor obținute în cadrul proiectului, creşterea gradului de informare cu privire la activităţile derulate în Proiectul ,,Life for Bear”.
 2. Realizarea unui website.
 3. Realizarea unui forum de discuţii.

Rezultate aşteptate

 1. Website pentru diseminarea obiectivelor şi rezultatelor proiectului şi forum de discuţii.
 2. Gradul de informare şi conştientizare va creşte, estimându-se un număr minim de 400 de vizitatori anual.

 

Progresul înregistrat:

Realizarea website-ului  : http://www.forbear.icaswildlife.ro  în limba română şi în limba engleză  în trimestrul IV 2014 . (Anexa nr. E2.1 Print screen website)

Pentru o mai bună transparență în implementarea proiectului LIFE FOR BEAR, organizarea informației pe site-ul proiectului (http://www.forbear.icaswildlife.ro  ) s-a realizat astfel:

 • Site-ul este prevăzut cu contor de acces (736 de vizitatori până în prezent);
 • Prezentarea și arhivarea postărilor s-a realizat într-un meniu aparte ,,Noutăti”;
 • Informațiile noi, respectiv desfășurarea acțiunilor realizate sunt afișate în meniul ,,Noutăți”, iar progresul proiectului este accesibil în meniul ,,Activități desfășurate”, el fiind actualizat permanent;
 • Galerie foto individuală structurată în concordantă cu activitățile proiectului;
 • Modulul ,,youtube’’ cu filmări realizate este înglobat în ultimele postări pentru o mai bună familiarizare cu activitățile proiectului;
 • Actualizarea site-ul, canalului video ,,youtube”, cât și a paginii de socializare și forum ,,facebook’’ se realizează constant pentru o mai bună diseminare a informației și pentru un feedback favorabil din partea factorilor interesați

Realizarea forumului de discuții şi a paginii socializare https://www.facebook.com/lifeforbear în ultimul trimestru al anului 2014 (Anexa nr. E2.2 Print screen forum de discuții).

 

5.1.17. ACȚIUNEA E.3REALIZAREA ŞI INSTALAREA DE PANOURI INFORMATIVE

 Obiective

Realizarea unui număr de 12 panouri informative cu privire la descrierea proiectului, a obiectivelor şi a acţiunilor acestuia având rol de informare şi de atenţionare atât pentru turişti cât şi pentru membrii comunităţilor locale şi vor prezenta pe lângă datele proiectului (descriere, logo proiect, logo LIFE) şi alte informaţii utile, datele de contact ale partenerilor din proiect şi adresa website-ului.

Obiectivul este realizabil în cadrul proiectului. Atingerea acestui obiectiv respectă schema de implementare a proiectului.

 Progresul înregistrat:

S-au realizat cele 12 panouri informative având dimensiuni de  100 x 150 cm, print policromie pe suport plastic, rezistent UV. Acesta va fi diseminat prin mai multe mijloace: postare pe website, transmitere prin email în format pdf factorilor interesaţi şi instituţiilor de mediu la nivel local, regional şi naţional. (Anexa E3.1)

De asemenea au fost tipăriţi 2000 de fluturaşi pe hârtie reciclată (pentru reducerea amprentei de carbon), A4 faţă/verso, color care vor fi distribuiţi în zona proiectului publicului larg. (Anexa E3.2)

5.1.18. ACȚIUNEA E.4 CAMPANIE DE CONŞTIENTIZARE PENTRU PROMOVAREA ACŢIUNILOR DE CONSERVARE A URSULUI BRUN ŞI A METODELOR DE REDUCERE A CONFLICTELOR

 Obiective: 

 • Sunt vizate grupurile interesate relevante din aria proiectului, în special personalul care influenţează prin metodele actuale de management starea de conservare a ursului din ariile protejate: agricultori, păstori, silvicultori, organizaţiile/asociaţiile acestora de la nivel regional sau naţional pentru difuzarea informaţiei pe orizontală dar şi instituţiile responsabile de conservarea mediului.
 • Campania de informare vizează de asemenea comunităţile locale şi elevii din zona proiectului, urmărind să crească nivelul de conştientizare în rândul publicului larg asupra importanţei ursului în contextul rețelei Natura 2000.

Obiectivul este realizabil în cadrul proiectului. Atingerea acestui obiectiv respectă schema de implementare a proiectului.

Progresul înregistrat

S-a semnat contractul nr. 748/16.03.2015 cu firma S.C. ASGUARD TRADING AND TRAVEL GROUP S.R.L în vederea realizării materialelor informative. Achiziția materialelor informative a fost grupată pentru toate activitățile, fiind respectat principiul nedivizării contractelor.

Activitatea propriu-zisă încă nu a început.

5.1.19. ACȚIUNEA E.5 – CAMPANIE DE CONŞTIENTIZARE PENTRU PROMOVAREA SCI-URILOR ŞI A BENEFICIILOR SOCIO-ECONOMICE

 Obiective

Campania de informare va ţinti publicul larg din zona proiectului, respectiv comunităţile locale şi elevii, urmărind să crească nivelul de conştientizare asupra importanţei habitatelor, speciilor şi a peisajelor din siturile Natura 2000.

 Progresul înregistrat:

S-a semnat contractul nr. 748/16.03.2015 cu firma S.C. ASGUARD TRADING AND TRAVEL GROUP S.R.L.

S-au realizat 300 de şepci şi 300 de tricouri cu logo-urile proiectului, LIFE şi Natura 2000. (Anexele E 5.1, E 5.2)

Campania propriu-zisă nu a început.

5.1.20. ACŢIUNEA F.1 – MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Obiective

Implementarea eficientă, coerentă, organizată şi în termen a activităţilor prevăzute în proiect.

Progres

Activitatea F.1. a debutat  cu organizarea deschiderii proiectului, eveniment care a reunit partenerii și colaboratorii proiectului. Evenimentul a avut loc în data de 3 Octombrie 2014, fiind anunțat printr-un comunicat de presă la nivel local  (Anexa E1.1 Comunicat de presă debut proiect). Au fost pregătite documentele utile pentru inițirea proiectului pentru beneficiariii asociați. Au fost distribuite partenerilor drafturile acordurilor de colaborare, bugetul aferent lor, alte documente utile. Managerul de proiect, Drd. Ing.  Jurj Ramon a evidențiat scopul și obiectivele proiectului, facând apel la o bună colaborare cu factorii interesați prezenți, în vederea atingerii acestora (Anexa F1.2 Minuta primei întâlniri de proiect; F1.3 Listă de prezență deschidere proiect)

În data de 20 Octombrie a fost desemnată echipa de management, formată din Jurj Ramon (manager proiect-ICAS), Ionescu Georgera (Responsabil științific și tehnic-ICAS), Fumea Maria (responsabil financiar-ICAS), Negrea Ioana (Responsabil administratv și achiziții-FC), Vișan Daniel (Asistent Manager-FC). O dată cu numirea membrilor echipei, au fost stabilite atribuţiile şi responsabilităţile aferente rolurilor, pe care aceștia si le-au asumat (F1.4 Desemnarea echipei de management; F1.9 Fișele de post ale echipei de management).

În 29 Octombrie au fost înregistrate primele contracte de muncă pentru staff-ul angajat cu ocazia implementării proiectului din partea partenerului Fundația Carpați (asistentul manager, 3 ingineri de teren, expertul sociolog). Ulterior, au fost angajați ceilalți experți ai proiectului, o dată cu progresul tehnic și financiar.  Debutul administrativ al proiectului este sintetizat în Raportul de inițiere al proiectului (Anexa F1.8).

Activitatea de birou a proiectului se desfăşoară în sediul ICAS, la adresa Braşov, strada Cloşca, nr.13.  Aici se regăsește toată echipa de management a proiectului, alături de o parte din echipa de implementare. În primele luni au fost redactate fișele de post pentru echipa de implementare (Anexa F1.10 Fișele de post ale echipei de implementare), planurile de achiziție pentru fiecare instituție (Anexa F1.14 Planuri de achiziţie pe partener), devizele de cheltuieli, a fost actualizat gannt-ul proiectului, au fost alocate în timp resursele materiale și umane, au fost stabilite procedurile de lucru între parteneri (Anexa F1.12 Proceduri de lucru între parteneri).

Au avut loc întâlniri de lucru săptămânale și a fost instituit un sistem de urmărire a progresului proiectului privind obiectivele, acesta fiind reliefat în rapoartele de monitorizare aferente acțiunii F5 (Anexa F5.1 Raport de monitorizare I-30-Dec-2014; F5.2 Raport de monitorizare II-1-Apr-2015).

A fost numită structura de monitorizare a proiectului, în vederea atingerii obiectivelor de conservare a speciei Ursus arctos:

 • Pașca Claudiu-EF11;
 • Vișan Daniel-EF12;
 • Sârbu George-EF13;
 • Cazacu Roxana-EF14;
 • Cotovelea Ancuța-EF22;

 5.1.21. ACŢIUNEA F.2 – SCHIMB DE EXPERIENȚĂ CU ALTE PROIECTE

Obiective

Schimbul de experiență cu alte proiecte LIFE, la nivel naţional și internaţional, precum și participarea la conferințe internaționale privind managementul speciei Ursus arctos.

 

Progres

A fost inițiată colaborarea cu proiectul LIFE Connect Carpathians, singurul proiect LIFE în derulare, care vizează specia Ursus arctos. Managerul de proiect, Jurj Ramon, împreună cu responsabilul administrativ și achiziții, Negrea Ioana au discutat aspecte de management, modalități de eficientizare a activităților de teren și a interacționării cu factorii interesați, împreună cu Iain Trewby, manager de proiect (Fauna & Flora International) și cu managerul tehnic (Moț Radu), în perioda 20-22-Octombrie în cadrul unei scurte vizite la Deva. Împreună au identificat activitățile unde schimbul de experiență ar aduce un plus de valoare implementării ambelor proiecte.

 

În perioada 14 -26 Aprilie, o parte din echipa LIFE FOR BEAR (Gridan Alexandru, Spătaru Cezar, Fedorca Mihai) au participat la training-ul ,,Red Wood Ants, Biology, Ecology and Conservation” la  Albert Ludwigs University of Freiburg, Germania. Aceștia au fost instruiți de către Prof. Dr. D. Klimetzek, de la Universitatea Albert Ludwigs din Freiburg şi doamna Dr. Gabriele Berberich, Universitatea din Duisburg-Essen, care au prezentat aspecte privind identificarea furnicilor, noțiuni de biologie, ecologie și conservare a furnicii de pădure necesare identificării și înmulțirii furnicarelor. O zi a fost dedicată pregătirii pentru activitățile de teren (echipamente și proceduri, analiza costurilor și eficienței). Apoi, participanții au trecut la activitățile de teren, unde au experimentat inventarierea furnicilor de pădure într-un  habitat necunoscut. S-a evaluat ulterior timpul și acuratețea datelor, s-au analizat problemele apărute în teren și metode de soluționare, modalități de adaptare la condițiile locale din România etc. Participanții au acumulat astfel cunosțiinţe valoroase, pe care le vor folosi în teren la activitatea C4-,,Îmbunătățirea ofertei trofice favorabile hrănirii naturale a ursului în vecinătatea zonelor de conflict”.

5.1.22. ACTIUNEA F.3 – AUDIT EXTERN

 Obiective

– Respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte modul de efectuare al cheltuielilor  în cadrul proiectului.

– Certificarea corectitudinii managementului financiar şi al modului de efectuare al cheltuielilor în cadrul proiectului.

Progresul înregistrat:

Acestă activitate presupune auditarea raportelor financiare, ocazionate de trimiterea Raportului Midterm si a Raportului Final. Acestă activitate va avea loc la finalul proiectului, în vederea verificarii tuturor cheltuielilor efetuate în cadrul proiectului LIFE FOR BEAR. Momentan acesta activitate nu a început.

5.1.23. ACȚIUNEA F4 – PLAN DE CONSERVARE „AFTER-LIFE”

 Obiective

În cadrul ultimei întâlniri de lucru a membrilor proiectului, se va organiza un workshop având ca obiectiv proiectarea unui plan de acţiune pentru continuarea activităţilor după finalizarea proiectului FOR-BEAR. Fiecare acţiune a proiectului va fi analizată pentru a se stabili dacă este nevoie de continuarea implementării acesteia, apoi pentru a se identifica mijloacele de implementare: cum, de către cine, cu ce resurse şi cum va fi monitorizată.

Progres

Nu a început.

5.1.24 ACȚIUNEA F5- MONITORIZAREA PROGRESULUI PROIECTULUI

 Obiective

Monitorizarea progresului proiectului pentru verificarea conformității cu gannt-ul și rezultatele așteptate.

Progres

S-a elaborat un plan de implementare al proiectului, stabilind deadline-uri clare privind livrabilele și momentele cheie din cadrul proiectului, cu alocarea responsabilităților în cadrul echipei de implementare. La întâlnirea de management din 13-14 ianuarie s-a discutat acest plan cu echipa, remediind eventualele întârzieri. Mai mult, se organizează întâlniri săptămânale pentru a verifica conformitatea cu planificarea și pentru a gândi eventuale soluții de back-up în cazul unor impedimente în realizarea unor acțiuni sau întârzieri. În cadrul acțiunii au fost elaborate primele două rapoarte de monitorizare.

Show Buttons
Hide Buttons